Προβολή στο διαδίκτυο. Καθορισμός στόχου, συγκέντρωση υλικού και σχεδιασμός προβολής.

- Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης.

- Μισθωμένη προβολή σε καταλόγους και μηχανές αναζήτησης .

- Banners σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους.

- Αποστολή ενημερωτικού δελτίου σε ιστοσελίδες

- Αποστολή e-mail σε html format.

- Συνδυασμός τακτικών.